autolife-plus.ru
Изобретения

Что такое tuyyk etystyk

Что такое туйык етыстык

  • Это правило.Тйы, етстк етсткт ерекше тр. Маынасы жаынан ол имылды, с-рекетт атын блдред де, шапен де, жапен де байланысты болмайды. Сйтп, тйы етстк имылды, с-рекетт атауы ретнде олданылады да, етстк тлаларына тн шатык, маынаны да, жаты маынаны да блдрмейд.Тйы етстк етсткт негзг жне туынды тбрне, етс жне болымсыз етстк тлаларына-ужрнаы жалану арылы жасалады. Мысалы: сра-у, жр-у, бар-у, шегеле-у, айт-ыз-у, сйле-с-у, кел-ме-у, бге-ме-у. Бл сздер срау, жру, бару, шегелеу, айтызу, сйлесу, келмеу, бгемеу, имыл, с-рекеттерн атын блдрп, соларды атауы болып тр. Сондытан да тйы етстк затты маынада, зат есм мннде жи олданылады. Тпт тйы етстктерд кейбр белгл затты, кбне ралды атын блдрп, зат есм болып кеткен. Тлмзде ксеу (отты, шоты ксейтн рал), сабау (жнд сабайтын тая), егеу (темрд егейтн рал), жасау (ыза жиналан дние-млк), ашау (аашты кесетн, жонып, ырнайтын рал), тсау (жылыны алдыы ек аяына салатын рал), ою (ойып салынан рнек) сияты зат есмдер тйы етстктен жасалан. Мысалы: Ксеу зын болса ол кймейд (маал). Тйы етстк зат есм сияты трленед, етсткше трленбейд. Тйы етстк ткелей септеле де, туелдене де алады, бра жктелмейд. Тйы етсткке кптк жалауы жаланса одан кейн туелдк жалауы жаланып олданылады. Сйтп, зат есмдерше трленп, шапен де, жапен де байланысты болмай, имылды, с-рекетт атын блдретн етсткт ерекше трн тйы етстк деймз. Тйы етсткт септелу лгс. А. бару, сйлеу, айтуы, крулер, келум I. баруды, сйлеуд, айтуыны, керулерн, келумн Б. баруа, сйлеуге, айтуына, крулерне, келуме Т. баруды, сйлеуд, айтуын, крулерн, келумд Ж.баруда, сйлеуде, айтуында, крулернде, келумде Ш.барудан, сйлеуден, айтуынан, крулернен, келумнен К. барумен, сйлеумен, айтуымен, крулермен, келуммен Тйы етсткт туелдену лгс. Жа I. келум, келумз, келулермз II. келу, келулер келуз, келулерз III. келу, келулер
  • Правило такого: туйык етистик-етистиктин бастапкы тулгасы. У журнак аркылы жасалады.
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *