autolife-plus.ru
Виртуальная реальность

Dayyn shygarma Jaeger изменил preziident BOLES

Дайын шыгарма егер мен презиидент болсам

 • Егер мен Президент болсам…

  Егер мен Елбасы болып сайлансам мен , онда мен брнш орында азастанымыздын баса елдерден туелд болуын тотатар едм. азастан биологиялы жадайы те жаы мемлекет. Атап айтанда, мнай мен газдан жне баса да кен орындарына толы. Бра бз экспрттан гр ипртты кп олданамыз. Оны тотату шн азастанды адамдара жаа технология жасап шыартып, елмзд дамытуа кп лес осар едм.Мемлекет зн-з керект таам, ким, млк, др-дрмектермен амтамасыз етуге. Сонда ана азастанны экономикалы жадайы жасарып, шет елдерд керек ылмайтын болды жне азастанда жмыссызды азая тсед.
  азрг тада бкл азасатан сем табиатын оыстар ртуда. Мен лкен оыс жаартып, айта шыаратын зауыт жне фабрикалар ашар едм. Сонда азастанда тастандыларды болмас ед.
  Келес, озайтын мселе, бл азастанны Блм беру саласы жне Медицина. азрг жастар технология жаынан те арынды дамып келед. Сол себепт оларды оуа ызыытым азайды. Мен Блм беру саласына жаа бадарлама растырып жне оны жаа техналогиямен байланыстырар едм. Осылайша аза жастаратын оуа деген ынтасын арттырар едм.
  Ал, медицинаа келетн болса, онда е алымен жедел жрдем клктерн кбейтп жне тегн медициналы кмектер жаына кп назар аударар едм. Жаман ауырулар емдеу трлерн шыан сайын, азастан барлы дргерлер оны блу мндетт етер едм.
  Таы бр талылайтан мселе ол — елмзд жне халытын трмасты жадайы. Халыты алатын жалаыларын жне арттар аша несиелерн ктерер едм. алалардаы йлерге ысы-жазы ысты су бергзп жне жылуды ерте осып кеш шреткзер едм. Ауылды ауматарды толыымен жарыпен жне байланыспен амтамасыз болар ед.

 • Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *